Back

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

  • Website: verzameling samenhangende webpagina`s met gegevens zoals scripts, databanken, tekst, foto’s of video`s.
  • Onderhoudscontract: de aangebrachte verbeteringen in de bestaande website van de opdrachtgever om een goede werking van de website te garanderen.
  • Opdrachtnemer: Websiteje.be | Kwinten Braet, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0749.684.888
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van diensten.
  • Opleveringstermijn: De termijn, uitgedrukt in werkdagen, waarnaar zal gestreeft worden om de website op te leveren. De opleveringstermijn begint te lopen wanneer de ontwikkelfase van de website start.

2. TOEPASSELIJKHEID

De opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden & dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. Het is alleen mogelijk af te wijken van de voorwaarden als dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdracht- gever & nemer opgenomen wordt.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan hem worden verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden steeds in fasen uitgevoerd. Hierbij kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

4. MODALITEITEN VAN LEVERING

Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal wordt zo spoedig mogelijk van start gegaan met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten. Bij het ontwerpen van een nieuwe website wordt eerst een designontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft zo spoedig mogelijk commentaar, opmerkingen of aanmerkingen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 1 week reageert op het designontwerp, wordt ervan uit gegaan dat de opdrachtgever akkoord gaat met het designontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het designontwerp of het binnen uitblijven van zulke reacties wordt overgegaan tot de bouw van de volledige website. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de offerte ertoe gehouden het voorschot te betalen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is. 

5. OVERMACHT

De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer opdrachtnemer als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer door onderling overleg tussen de opdrachtgever & opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

6. AUTEURSRECHTEN

Al het vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. De eigendom van verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

7. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten & leveringen van derden, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefent worden kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de opdrachtnemer. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens de opdrachtnemer & vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten & kosten. 

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtnemer is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen & het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De oprachtnemer wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. 

Indien de website van de opdrachtgever foto’s, illustraties of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door de opdrachtnemer werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s, illustraties en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn.

De opdrachtnemer verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op het auteursrecht of copyright van deze foto’s, illustraties en tekeningen.
De opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor alle inhoud (tekst, foto’s, links, enz …) van zijn/haar website. 

Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten & kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan. 

8. OVERDRACHT RECHTEN & PLICHTEN

De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

9. DUUR & BEEINDIGING

9A. Ontwerpen, programmeren & herwerken

Het ontwerpen, programmeren of herwerken van een nieuwe of bestaande website is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd volgens de bepalingen in de offerte. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst. 

De uitvoeringstermijn eindigt met de oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet. Na publicatie op het internet (via de bestelde domeinnaam) volgt een periode van 7 dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd. 

 9B. Hosten van een website & het beheer van domeinnamen

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op maandbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de website is opgeleverd en worden behoudens opzegging, ontvangen 7 dagen voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een maand. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het deactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van de opdrachtnemer wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend. 

 9C. All-In-One pakket met maandelijkse betaling

Tevens bieden we all-in-one pakketten (Mini Website, Maxi Website, Mini Webshop en Maxi Webshop) met maandelijkse betaling aan. Zij vangen aan voor onbepaalde tijd van zodra de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven na ondertekenen van overeenkomst. Deze worden behoudens opzegging, ontvangen 7 dagen voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een maand. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst binnen het jaar, gezien vanaf startdatum van de overeenkomst, wenst op te zeggen, zal een opzegvergoeding gevraagd worden volgens volgende berekening: contractueel afgesproken maandelijks bedrag vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden in dat eerste jaar, waarvoor nog niet betaald werd. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het deactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van de opdrachtnemer wordt gevraagd, zal voor deze prestaties €399 worden aangerekend. 

9D. Aanpassingen website / webshop

Na het opleveren van de website / webshop moeten er na verloop van tijd mogelijks aanpassingen en updates gebeuren. Standaard factureren we deze aanpassingen en updates aan €25 excl. BTW per begonnen halfuur. Wanneer je gekozen hebt voor een All-In-One pakket ( Mini Website, Maxi Website, Mini Webshop of Maxi Webshop) zijn er standaard 2 werkuren / maand inbegrepen in de prijs. 

 9E. Onderhoudscontract

Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de definitieve oplevering en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn. 

 9F. Algemeen

De opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden. 

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 

10. PRIJZEN

Alle prijzen ten aanzien van particulieren & BTW-plichtigen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen. 

Andere tariefwijzigingen worden door de opdrachtnemer minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond tot beëindiging opleveren. 

11. BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag te voldoen. 

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden. 

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan de opdrachtnemer over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 250 euro & een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van de opdrachtnemer. 

In dergelijke gevallen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan de opdrachtnemer. 

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde lichamelijke en onlichamelijke goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

12. DIVERSE BEPALINGEN

De opdrachtnemer zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de opdrachtnemer. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht op inzage in de verwerkte gegevens en schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens. 

De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het intern gebruik ervan. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan de opleveringstermijn veranderen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

De opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot de plaatsing van minstens één tekstlink en/of logo van de opdrachtnemer op de door de opdrachtnemer ontwikkelde webpagina’s, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever en zich bij de opdrachtnemer bevinden, worden er bewaard op risico van de opdrachtgever.

13. GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken. 

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen & gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen er zich toe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid van de vordering. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Gent aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is. 

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. 

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.